medlemsvedtægter

for Board Network

GENERELT

Board Network – The Danish Professional Directors Association er et eksklusivt og professionelt netværk for erfarne bestyrelsesmedlemmer i danske virksomheder, organisationer og erhvervsdrivende fonde, dvs. med bestyrelsesposter registrerede under Erhvervs- & Selskabsstyrelsen (eller tilsvarende, internationale registre). Dette for at tilsikre størst mulig grad af reel berigende interaktion medlemmerne imellem.

Board Network fokuserer på Excellence in the Boardroom. Vægten er dermed lagt på værdiskabelsen gennem den fremadskuende strategiske og ledelsesmæssige opgave, og i mindre grad på den bagudrettede kontrolopgave i bestyrelsesarbejdet.

Medlemmerne er generelt underlagt tavshedspligt over for tredjemand. Alle møder afholdes således under The Chatham House Rule. Møderne afvikles på enten dansk eller engelsk – ind i mellem med indlæg på norsk eller svensk.

Ved medlemskonferencer og -møder udarbejdes en deltageroversigt med angivelse af navn, titel samt virksomhed. Desuden gøres opmærksom på, at der kan blive taget fotos og/eller optaget video, som senere kan blive brugt af os i såvel interne som eksterne sammenhænge.

Såfremt et medlemsmøde eller -konference må aflyses pga. f.eks. force majeure, sygdom el.lign., vil dette blive afholdt ved en senere lejlighed. Medlemmer oppebærer naturligvis ret til at deltage ved dette møde på samme vilkår som ved det oprindeligt planlagte.

Netværksaktiviteter og Kommunikation

Board Network - The Community

Board Network afholder hvert år minimum 3 årlige, lukkede medlemskonferencer samt Den Store Danske Bestyrelseskonference, som er åben for deltagelse for alle. Medlemskab giver adgang til alle medlemskonferencer samt Den Store Danske Bestyrelseskonference. Der er tilmeldingspligt inden konferencens afholdelse, jf. udsendt invitation, ved ønske om deltagelse. Medlemmer optages løbende gennem året.

De lukkede medlemskonferencer afholdes typisk med en varighed af 4 timer, men format, tidspunkt og sted kan ændres fra gang til gang.

Board Network – The Chambers & BOUND FOR THE BOARD ROOM

The Chambers og Bound for The Boardroom er mindre netværksgrupper på max. 20 medlemmer hver, hvor alle medlemmer får adgang til de nyeste trends, den nyeste forskning, de dygtigste facilitatorer, de skarpeste oplægsholdere – og ikke mindst et mindre og fortroligt peer-to-peer forum med de allerbedste forudsætninger for sparring, videndeling og erfaringsudveksling. I disse netværk mødes vi fem gange om året i et rundbordsformat, typisk 4-5 timer i timen.

Board Networks sekretariat fastlægger agendaen for medlemsmøderne, og tager typisk udgangspunkt i konkrete cases samt inspirerende indlæg fra nogle af Danmarks og verdens førende bestyrelsesformænd og eksperter. Det subsidiære formål med netværket er bestyrelsesmedlemmernes unikke mulighed for sparring med ligesindede og adgangen til sparring i et fortroligt forum.

Kommunikation

Board Network kommunikerer fortrinsvist via e-mail, egen website (www.boardnetwork.dk) samt via sociale medier, som f.eks. LinkedIn. Board Networks email-korrespondance er ikke krypteret, og Board Network er ikke ansvarlig for vira, uautoriserede ændringer, uautoriseret overvågning, manipulation eller lignende som følge deraf. Tilsvarende gælder for informationssøgning og al anden brug af websiten.

Endelig udgiver Board Network den kvartårlige publikation ”Board Perspectives”, som udkommer i såvel hard-copy som i elektronisk format. Board Perspectives har fokus på alle emner inden for Board Leadership og Corporate Governance.

Økonomi og Formalia

MEDLEMSSKAB

Medlemskab af Board Network kan opnås via invitation eller ved ansøgning gennem udfyldelse af Board Network Application Form, som bilægges CV, og indsendes til info@boardnetwork.dk. Ansøgning om optagelse er bindende.

Såfremt ansøgning kan imødekommes og medlemskab tildeles, fremsendes faktura via email til ansøgeren. Denne faktura samt tilhørende kvittering for indbetaling tjener samtidig som dokumentation for medlemskab. Medlemskab gælder for én sæson ad gangen, og dækker 4 konferencer i The Community pr. sæson hhv. 5 møder i The Chambers (og Bound for the Boardroom) pr. sæson.

Ved tegning af medlemskab registrerer Board Network de oplyste data, der er nødvendige for Board Networks forretningsdrift. Medlemmet er pligtigt til at oplyse Board Network om enhver ændring i disse oplysninger. Board Networks medlemsregister er ikke tilgængeligt for andre end Board Network.

Board Network tillader ikke udøvelse af opsøgende salgsarbejde over for Board Networks øvrige medlemmer og overtrædelse af dette vil medføre skriftlig advarsel med mulig eksklusion som følge.

KONTINGENT

Medlemskontingent betales forud for én sæson ad gangen og reguleres årligt.

Medlemskab fornyes automatisk for én sæson ad gangen, medmindre medlemskabet opsiges skriftligt senest én måned inden fornyelsesdatoen, jf. udstedt faktura. Denne regel eksisterer for at gøre os i stand til at planlægge afviklingen af vores aktiviteter langsigtet. Det gælder f.eks. aftaler med indlægsholdere, venues, forplejning etc. – alt sammen med det for øje at kunne give vores medlemmer den bedst mulige oplevelse.

Evt. tillægsydelser og/eller -produkter vil blive faktureret separat.

Medlemskontingentet refunderes ikke og tilbagebetales hverken helt eller delvist som følge af udeblivelse, sygdom, udmeldelse eller eksklusion. Betales forfaldent kontingent ikke, kan medlemmet, såfremt betaling endnu ikke har fundet sted, ekskluderes otte dage efter påkrav om betaling.

Board Networks betalingsbetingelser er altid 8 dage fra fakturadatoen og kan ikke fraviges uden specifik skriftlig bekræftelse herpå fra Board Networks sekretariat. Eventuelle afvigende leverandørbetalingsbetingelser hos vores kunder er således Board Network uvedkommende. Ved tegning af medlemskab har vores medlem(mer) accepteret dette vilkår på linje med alle øvrige, nærværende medlemsvilkår.

The Community

Kontingentet for ”Personligt medlemskab” andrager pt. årligt kr. 13.000 excl. moms. Et ”Corporate medlemskab”, som gælder for to unavngivne personer af en virksomhedstopledelse andrager kr. 26.000 excl. moms pr. år. ”Bestyrelsens medlemskab” gælder for en fuld bestyrelse andrager pt. årligt kr. 39.000 excl. moms. Alle tre typer medlemskab omfatter alle udgifter til deltagelse i de 3 årlige, lukkede medlemsmøder samt Den Store Danske Bestyrelseskonference.

The Chambers & BOUND FOR THE BOARDROOM

Medlemskabet af The Chambers er personligt og andrager pt. kr. 24.000 excl. moms pr. sæson. For medlemskab af den særlige Chambers-kategori ”Bound for the Boardroom” andrager kontingentet ligeledes pt. kr. 24.000 excl. moms pr. sæson.

ESG - Adfærdskodeks

I Board Network har vi forpligtet os til de højeste standarder for socialt og miljømæssigt ansvar. Vi forventer, at vores leverandører, forretningspartnere og medlemmer deler vores mål om at fremme lovlige, professionelle, retfærdige praksisser, der respekterer menneskerettighederne, har den højeste forretningsetik og bæredygtighed, og vil støtte og bidrage til Board Networks mål om at vedligeholde og forbedre vores allesammens miljømæssige og sociale forpligtelser.

Ansvar

Synspunkter og anbefalinger i de eksterne taleres og skribenters indlæg eller fra leverandører af indhold skal altid forstås i den konkrete sammenhæng, hvor de er udtrykt, og samtidig er de ikke nødvendigvis i overensstemmelse med Board Networks synspunkter og anbefalinger, hvorfor Board Network aldrig kan holdes ansvarlig herfor.